ผิวอ่อน ชนิดาภา, และ ครุฑเมือง สนม. 2017. “การวิเคราะห์ศฤงคารรสที่ปรากฏในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”. พิฆเนศวร์สาร 13 (2):1-17. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/101282.