สินลา เอกสิทธิ์, สังฆพินิต พระครูสุนทร, จันทร์แรง เทพประวิณ, และ โคตรสุโพธิ์ พิสิฏฐ์. 2017. “กระบวนการยุติธรรมของข้าราชการครูกับกฎนิคหกรรมที่ใช้กับพระสงฆ์ ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา”. พิฆเนศวร์สาร 13 (2):31-41. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/107588.