ปิยนนทศิลป์ วีรวิชญ์. 2017. “ความเหมาะสมในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. พิฆเนศวร์สาร 13 (2):93-107. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/107594.