ผาคำ ปภัสรา. 2018. “การอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน”. พิฆเนศวร์สาร 14 (2):77-88. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/117939.