รินปัญโญ อำภาพร, พูลพิพัฒน์ นราวัลย์, และ พันชนะ กรรณิการ์. 2019. “วัจนภาษาคำสอนในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี”. พิฆเนศวร์สาร 15 (2):55-68. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/121680.