ทิพย์เดช บัณฑิต, ครุฑเมือง สนม, และ วิวัฒนเศรษฐ์ เปรมวิทย์. 2018. “คนชายขอบในสารคดีของอรสม สุทธิสาคร:: กรณีศึกษาอุดมการณ์ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและสังคมวัฒนธรรม”. พิฆเนศวร์สาร 14 (1):49-62. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131541.