แก่นจันทร์ วัชรินทร์, ครุฑเมือง สนม, และ วิวัฒนเศรษฐ์ เปรมวิทย์. 2018. “วาทกรรมความรุนแรงในนิทานพื้นบ้านล้านนา”. พิฆเนศวร์สาร 14 (1):63-83. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131547.