กุลรินทร์ ปรียาดา, พูลพิพัฒน์ นราวัลย์, และ พลมณี ศรีวิไล. 2018. “การสร้างภาพลักษณ์สตรีในนวนิยายไทยที่ได้รับรางวัลใน พ.ศ.2550-2559”. พิฆเนศวร์สาร 14 (1):123-33. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131556.