แกล้วทนงค์ เอกวุธ, วงษ์ทอง ลือชัย, และ นันทเพ็ชร กฤษฎา. 2018. “การนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา”. พิฆเนศวร์สาร 14 (1):149-65. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131568.