กุณาวงศ์ ธีรภัทร, มณีกุล จารุณี, และ วรรณไพศาล เชษฐภูมิ. 2018. “มโนทัศน์โลกศึกษาของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 14 (1):167-76. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131577.