โชติการ สมหวัง, อุทธโยธา สมเกตุ, และ วิชาอัครวิทย์ จักรปรุฬห์. 2018. “การบริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 14 (1):193-204. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131602.