บุตรแก้ว วัชระ, วิชาอัครวิทย์ จักรปรุฬห์, และ อุทธโยธา สมเกตุ. 2018. “การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”. พิฆเนศวร์สาร 14 (1):205-15. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131613.