ยศรุ่งโรจน์ เกษมสันต์, และ จันทร์นวล ณรงค์ศักดิ์. 2018. “โครงการพัฒนาโดยองค์กรภาครัฐกับวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง”. พิฆเนศวร์สาร 14 (1):217-30. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131620.