อินสาร ศันสนีย์, ตุ่นแก้ว สมเกียรติ, อุปปินใจ สุวดี, และ เวชชะ ประเวศ. 2019. “รูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา”. พิฆเนศวร์สาร 15 (1):123-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/161010.