เสือหัน อาชว์. 2019. “แนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของสถานประกอบกิจการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย”. พิฆเนศวร์สาร 15 (1):151-66. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/174121.