เอื้อไตรรัตน์ รณยุทธ, และ ศรจิตติ นันทพร. 2019. “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. พิฆเนศวร์สาร 15 (1):87-100. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/175185.