ซื่อเกียรติขจร รังสินีย์, พูลพิพัฒน์ นราวัลย์, และ สัตโยภาส สนิท. 2019. “การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในบทสนทนาของชาวต่างประเทศที่ฝึกพูดภาษาไทย”. พิฆเนศวร์สาร 15 (1):11-18. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/181687.