หลี่ เมิ่งเตี๋ย, สัตโยภาส สนิท, และ กิจชาลารัตน์ ขวัญใจ. 2020. “การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนกับสำนวนไทยที่เกี่ยวกับสี”. พิฆเนศวร์สาร 16 (1):27-36. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/204277.