พันอ้วน วินัย, กตัญญู จิติมา, และ ชวพงค์ วันทนีย์. 2019. “ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. พิฆเนศวร์สาร 15 (2):149-59. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/211211.