สมทรัพย์ ชุติพงศ์. 2019. “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542: กรณีประโยชน์ตอบแทน”. พิฆเนศวร์สาร 15 (2):1-18. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/219878.