ทายะติ สิตา. 2020. “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา”. พิฆเนศวร์สาร 16 (1):55-68. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/224682.