ศรีสายัณห์ วรรณภา, อินทร์ไชย สมหวัง, และ สุริยาวงศ์ เบญจมาภรณ์. 2020. “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”. พิฆเนศวร์สาร 16 (1):69-80. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/226404.