มีคง กัญญาณัฐ, จันทร์เรือง ยุพิน, และ เท็งตระกูล อัญชลี. 2020. “การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นและเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพวงพยอม จังหวัดพะเยา”. พิฆเนศวร์สาร 16 (1):107-20. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/232589.