วิพัฒครุฑ สุนทรีย์, จิตติมณี อุษณี, จุมพลพงษ์ เพ็ญนภา, และ สุขเกิด เสาวพร. 2020. “การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี”. พิฆเนศวร์สาร 16 (1):137-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/236932.