แก้วกัน นิญภัชร, และ วันทะนะ สมเกียรติ. 2020. “การกล่อมเกลาทางการเมืองกับทัศนคติต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน: ศึกษากรณีประชาชนในชุมชนเคหะหลักสี่ กรุงเทพมหานคร”. พิฆเนศวร์สาร 16 (2):139-46. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/240544.