กันทะสอน อันสุดารี, และ ธาราพิทักษ์วงศ์ ศุภฤกษ์. 2020. “การศึกษากระบวนและวางระบบการผลิตชาเมี่ยงโดยประยุกต์ใช้แนวการผลิตแบบลีนของกลุ่มเกษตรกร ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 16 (2):127-38. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/240700.