ยะอนันต์ เสกสรรค์. 2020. “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนของพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน”. พิฆเนศวร์สาร 16 (2):147-62. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/241608.