มณีโกศล ชาตรี, บุญแรง สุพจน์, ศรีเดชะกุล ธัญวรรณ, สุวรรณเลิศ ปิลันธสุทธิ์, และ ปัญโญใหญ่ นักสิทธิ์. 2021. “โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ: นวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาครูบนพื้นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง”. พิฆเนศวร์สาร 17 (1):1-11. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/243059.