เกตุวีระพงศ์ รินทร์ลภัส. 2021. “พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อ และการตระหนักรู้การกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 17 (2):143-60. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/247297.