สังขลักษณ์ ธันยาลักษณ์, และ เกตุปาน จุฑารัตน์. 2021. “การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. พิฆเนศวร์สาร 17 (2):77-88. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/247487.