อุ่นอกแดง ณัฐวุฒิ, และ รอดสการ เทพิกา. 2021. “การปฏิสัมพันธ์ทางดนตรีภาคเหนือและดนตรีภาคกลางในช่วงหลังการเสด็จกลับนครเชียงใหม่ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี”. พิฆเนศวร์สาร 17 (2):99-114. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/247832.