โชติรัตน์ สมหมาย. 2022. “ข้อผิดพลาดสำคัญที่เกิดจากการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาไทย”. พิฆเนศวร์สาร 18 (2):77-87. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/256945.