สมคำ พระรณชัย, อินทร์ไชย สมหวัง, และ อุทยานุกูล ปฏิพันธ์. 2022. “การสร้างแบบฝึกการใช้นิทานพื้นบ้านของจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน”. พิฆเนศวร์สาร 18 (1):91-104. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/257913.