กล่อมแก้ว ทยากร, สังวรินทะ ชุติมา, ตนบุญ นันทนัช, และ ขุนทองนุ่ม สุธาสินี. 2023. “การใช้คำอ้างถึงผู้ที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในสื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาจากซีรี่ย์ Queer As Folk ภาคที่ 1 ตอนที่ 1 ถึง 5”. พิฆเนศวร์สาร 19 (1):41-55. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/263922.