มาลยาภรณ์ ศุภกานต์, และ มหาวรากร สุภัค. 2023. “การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ‘อาหารไทยที่ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ’ สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม”. พิฆเนศวร์สาร 19 (1):1-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/264013.