ติคำ สุวิทย์. 2023. “สัปปุริสธรรม 7 ที่ปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชันของวอลท์ดิสนีย์ เรื่อง เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์”. พิฆเนศวร์สาร 19 (1):57-69. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/265127.