พยุหะ พิมพร, มณีกุล จารุณี, และ อดิภัทรนันท์ นิธิดา. 2014. “การใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”. พิฆเนศวร์สาร 10 (1):137-48. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97375.