จันทร์ศรีมา วิไลลักษณ์, ศิริสว่าง วราภรณ์, และ จิตรวิจารณ์ ชวิศ. 2013. “การศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน ของนักเรียนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 9 (2):7-17. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97458.