จารุมณี เฉลิมชัย, ณ เชียงใหม่ ณรงค์, และ บูรพาเดชะ สิริพร. 2013. “ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท่องเที่ยว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. พิฆเนศวร์สาร 9 (2):37-52. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97494.