กันทะโย วัชระ, ณ เชียงใหม่ ณรงค์, และ ศิริสว่าง วราภรณ์. 2013. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในเขตตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 9 (2):63-79. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97516.