โสภา ธัญลักษณ์, ณ เชียงใหม่ ณรงค์, และ ชวพงศ์ วันทนีย์. 2013. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 9 (2):81-95. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97522.