จิตต์จรัส ศิริณา, และ ปุณยบุรณะ อรอุษา. 2017. “แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์”. พิฆเนศวร์สาร 10 (1):1-12. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97610.