อินต๊ะ ณรงค์ศักดิ์, ณ เชียงใหม่ ณรงค์, และ คำชัย ทรงยศ. 2017. “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 10 (1):37-47. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97626.