ชิดทอง พวงพยอม, และ โฆสิโต ปวีณา. 2017. “บทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับบัณฑิตไทย”. พิฆเนศวร์สาร 13 (1):1-11. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97882.