ศรีประพันธ์ อัจฉรีย์, รวมเจริญ พลพัฒน์, และ จันทรจิตร ชุติมา. 2014. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียนรู้เรื่องสาร ผ่านยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. พิฆเนศวร์สาร 10 (2):1-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98094.