ปิยะประภาพันธ์ สุรชัย, อุทุมพร นงเยาว์, และ ศักดิ์รุ่งพงศากุล ศรีไพร. 2014. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซีเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4”. พิฆเนศวร์สาร 10 (2):15-24. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98096.