อำไพฤทธิ์ พจนารัตน์, พรหมศิริ สุวรรณี, และ เสนาสวัสดิ์ สธน. 2014. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาชีววิทยา เรื่อง อนุกรมวิธาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. พิฆเนศวร์สาร 10 (2):39-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98099.