ชูมก พิชยา, คุณประดิษฐ์ ทัตพร, และ พีรพรพิศาล ยุวดี. 2014. “ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน”. พิฆเนศวร์สาร 10 (2):81-97. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98104.