โนพวน รำพึง, ชมภูคำ วีระศักดิ์, และ แก้วศิริ สกล. 2014. “การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”. พิฆเนศวร์สาร 10 (2):143-56. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98111.