ณะชัยวงค์ เอนก. 2014. “ความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา”. พิฆเนศวร์สาร 10 (2):189-200. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98116.